ประวัติของวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจเดิมชื่อ โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ

          ตั้งอยู่ที่ 156/5 หมู่ที่ 3 ซอยรื่นฤทัย ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยท่านอาจารย์บำรุง

ศิริมังคละ (อดีตที่ปรึกษาสำนักนายรัฐมนตรีระดับ 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ

          วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจได้เปิดทำการสอนโดยรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ในสาขาวิชาการบัญชี การขาย และการเลขานุการเป็นรุ่นแรก จำนวน 317 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และการเลขานุการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งสาขา และได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. 2541

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยฯ

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

"สร้างคนให้มีปัญญา สร้างความกว้าหน้าให้อนาคต"

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย ก้าวไกลเทคโนโลยี"


สีประจำวิทยาลัย

สีขาว หมายถึง ผู้มีปัญญา

สีเขียว หมายถึง การเติบโต และความก้าวหน้า


นโยบายของวิทยาลัยฯ

1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้

2. ปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีลแะสภาวการณ์ปัจจุบัน

3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4. สรา้งเสริมจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม

5. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและต่อชุมชน

VDO แนะนำวิทยาลัยฯ

 

ชลพินิจเกมส์

fanpage ชลพินิจ

ติดต่อวิทยาลัยฯ

 • Phone:
  038-285371,081-4928914
 • Email:
  ccc@Cholphinij.ac.th
 • Address:
  156/5 หมู่3 ซอยบ้านสวน
  สุขุมวิท 23 ต.บ้านสวน
  อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000