หลักสูตรที่เปิดสอน

       

                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรมอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการตลาด

สาขาการบัญชี