หลักสูตรที่เปิดสอน

               

                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรมอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การตลาด , การบัญชี